De v.z.w. Dienst voor Onthaalgezinnen te Leopoldsburg is opgericht vanuit een algemeen menselijk en christelijk perspectief om ouders die nood hebben aan een degelijke opvang voor hun kinderen een oplossing te bieden bij verantwoordelijke “kinderbegeleiders”.

Met behulp van gekwalificeerd personeel wordt er een dienstverlening opgebouwd die ouders van alle levensbeschouwingen zonder enig onderscheid helpt een geschikte opvang te zoeken voor hun kinderen tijdens hun afwezigheid thuis bij kinderbegeleiders aan huis of in een gezamenlijke opvang.

Deze dienstverlening gaat uit van het principe dat iedere medewerker medeverantwoordelijk is voor het welzijn en welgevoelen van elkeen waarmee zij/hij beroepsmatig in contact komt.

Meer concreet:

  • Erkenning en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  • Respect voor de privacy
  • Erkenning van de waardigheid en de eigen verantwoordelijkheid

Het bestuur

Het bestuur zorgt voor een logistieke ondersteuning die de dienstverlening mogelijk maakt.

Het gaat hierbij uit van een integrale kwaliteitszorg, wat wil zeggen dat in alle activiteiten, sociale verhoudingen enz. naar een optimale kwaliteit gezocht wordt.

Het personeel

Het personeel is doordrongen van een verantwoordelijkheidsbesef voor het geluk en het welzijn van al de personen waarmee het in contact komt. De personeelsleden voelen zich dus niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen geluk en welzijn; zij voelen zich mee verantwoordelijk voor het geluk en het welzijn van hun collega’s, de kinderbegeleiders, de kinderen die eraan toevertrouwd worden en hun ouders.

Het moet duidelijk zijn dat alles wat zij ondernemen in functie van de uitoefening van hun beroep van dit engagement moet uitgaan.

De kinderbegeleiders

Het welzijn van het kind staat centraal in alle aspecten van de kwaliteitsvolle opvang.

Samenwerking met de ouders en de begeleidende dienstverantwoordelijke is hierin van groot belang.

De ouders

Om de opvang alle kansen te geven in functie van het welzijn van het kind houden de ouders zich aan alle afspraken die gemaakt zijn met de kinderbegeleiders en de dienstverantwoordelijken.

Deze beleidsvisie is meer gedetailleerd uitgewerkt in het Kwaliteitshandboek.